5+
මිලියන ගණනක් පාරිභෝගිකයින්
1000+
අන්තර්ජාලය හරහා අප සමඟ ඹබගේ ව්‍යාපාරය වේගයෙන් වර්ධනය වේ.
 • පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණය (Feedback)

  ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහා හොඳම සමාලෝචනයක් (Review rates)ලබා ගන්න & Iඔබේ ව්‍යාපාර පරිමාණය වේගයෙන් වැඩි දියුණු කරන්න.

 • නිෂ්පාදන වාර්තා

  ඵක් Click කිරීමකින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක මිලදී ගැනීමේ වාර්තා ලබා ගන්න.

අන්තර්ජාලය හරහා විකිණීම ආරම්භ කිරීමට සරල පියවර කිහිපයත්.
 • භාවිතා කිරීමට පහසුය

  පියවර කිහිපයකින් විශාල සිසුන් පිරිසක් සඳහා අනුකරණ අභ්‍යාස සකස් කරන්න.

 • තාත්වික(Real) වෙළඳපල දත්ත

  සමාකරණ ක්‍රියාකාරකම් වලදී සැබෑ මූල්‍ය වෙළඳපොළ දත්ත භාවිතා කිරිම.

 • අනුකලනය(Simulated) කළ වෙළඳපල දත්ත

  නිශ්චිත වැඩි අතිත කාලයක් සඳහා පසුගිය වෙළෙඳපොළ පිළිබද සිදුවීම් සහ දත්ත.

 • සම්පූර්ණයෙන්ම අභිරුචිකරණය (Customization)

  විවිධ ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල, විනය සහ දුෂ්කරතා මට්ටම් සපුරාලීම සඳහා ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම රිසික්‍යරණය කරන්න.

සරල මිලකරණ ව්‍යුහය
 • 5 %

  කොමිස් ගාස්තුව

 • +
 • රු.50

  Delivery ගාස්තු

 • +
 • රු.20

  වෙළඳපොළ ගාස්තු

 • +
 • 8 %

  සේවා බද්ද

 • +
 • මුදල
  ඔබ උපයා ගත් මුදල

   

 • =
 • මුදල

  ඔබ තීරණය කරන මිල

සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාරික ක්‍රමයක් නොමැතිව ඔබේ නිෂ්පාදන විකිණීම සඳහා පියවර කිහිපයක් ඇති සෑම කෙනෙකුටම සරල හා වේගවත් ශ්‍රී ලංකාවේ E-වාණිජ්‍යයේ නව පරම්පරාවට වැඩි යමක්. ගෞරවනීය පක්ෂයක් ලෙස විකුණන්නාට හොඳ තත්ත්වයේ සේවාවක් සමඟ.

මෙය Offline-සාප්පු සඳහා හොඳ අවස්ථාවක්.
 
Browse By Category
Still Need Help ?
Contact Customer Care